Phân biệt “差别”、“区别”、“区分”

1. Phân tích loại từ và nghĩa của từ

Từ

Loại từ

Nghĩa

Chức năng ngữ pháp

Câu ví dụ

差别

Danh từ

Sự khác nhau về mặt hình thức hoặc nội dung

Chủ ngữ

Tân ngữ

1)这两个词的差别很大。

2)这两个国家的风俗没有差别。

区别

Động từ

So sánh hai hoặc nhiều đối tượng và nhận ra sự khác biệt của chúng

Vị ngữ

Trạng ngữ

1)你能区别这几种软件的好坏吗?

2)这两个问题要区别对待。

Danh từ

Điểm khác nhau của hai hoặc nhiều đối tượng

Tân ngữ

Chủ ngữ

1)我看不出这两个词有什么区别。

2)这两个做法区别很明显。

区分

Động từ

Phân biệt rõ điểm khác nhau của hai đối tượng so sánh

Vị ngữ

1)我们要严格区分不同性质的矛盾。

2. So sánh cách sử dụng

Từ

差别

区别

区分

Khi làm chủ ngữ hoặc tân ngữ

1. Khi chỉ thể hiện sự khác nhau về nội dung hoặc hình thức. Ví dụ:
这两个词有差别吗?

2. Nhấn mạnh giữa các sự vật tồn tài sự khác nhau về tốt xấu cao thấp, chỉ có thể sử dụng “差别”. Ví dụ:

做人的差别怎么会这样大?

贫富差别

城乡差别

Nếu chỉ nhấn mạnh sự khác biệt giữa sự vật, không so sánh tốt xấu, lúc này có thể dùng thay cho “差别”. Ví dụ:

这两种点心基本上没有什么区别。

中文和英文有很大的区别。

江和河没有显著的区别。

Không thể làm chủ ngữ và tân ngữ.

红色和绿色的区分最大,所以用它做交通信号灯的颜色。

这两个词没有区分。

Khi làm vị ngữ

Không thể làm vị ngữ.

我们按词义差别这两个词。

我们不能被表面现象所迷惑,必须差别真相和假象。

1. Có thể làm vị ngữ, phía sau có thể có tân ngữ, nhấn mạnh sự nhận ra điểm khác biệt giữa nhiều đối tượng, có thể hoán đổi với “区分”. Ví dụ:

你能区别出哪种植物能吃吗?

2. “区别+于”, không thể hoán đổi với “区分”. Ví dụ:

语言是人类区别于动物的主要特征。

Có thể làm vị ngữ, phía sau có thể có tân ngữ, thể hiện biết rõ điểm khác nhau, có thể hoán đổi với “区别”. Ví dụ:

红绿色盲没有区分红色和绿色的能力。

我区分不开她们姐妹俩。

Khi làm trạng ngữ

Không thể làm trạng ngữ.

队员们的能力不同,在训练的时候要差别对待。

我们要有差别地选择适当的方法解决问题。

Có thể làm trạng ngữ, cũng có thể kết hợp “不加区别” làm trạng ngữ. Ví dụ:

这些问题我们需要区别对待。

一种办法不能不加区别地用于解决任何问题。

Không thể làm trạng ngữ. Chỉ có thể làm trạng ngữ trong “不加区分”, có thể hoán đổi với “区别”. Ví dụ:

我们不能不加区分地把这些词都记住。

---------------------------------------------------------------------------------------------

TIẾNG TRUNG ONLINE ZHONG RUAN

Đồng hành cùng bạn trên con đường chinh phục tiếng Trung 

Hotline: 0979949145

Facebook: https://www.facebook.com/tiengtrungonlinezhongruan

Website: https://zhongruan.edu.vn/

Email: [email protected]

Bình luận

BÀI VIẾT KHÁC