Tag Archives: từ phương vị

Từ phương vị trong tiếng Trung

Từ phương vị là những danh từ chỉ vị trí, phương hướng. Bao gồm: từ phương vị đơn thuần và từ phương vị hợp thành. Từ phương vị đơn thuần gồm:    上 /shàng/ Trên 下 /xià/ Dưới 里 /lǐ / Trong 外 /wài/ Trong 左 /zuǒ/ Trái 右 /yòu/ Phải 前 /qián/ Trước 后 […]