Tổng hợp đề thi HSK 1 HSK 2 HSK 3 HSk 4 HSK 5 HSK 6

Tổng hợp đề thi HSK 1 HSK 2 HSK 3 HSk 4 HSK 5 HSK 6

Bài viết hôm nay, trung tâm học tiếng Trung online Zhong Ruan gửi đến các bạn các đề thi thử từ HSK 1 đến HSK 6. Để đạt được trình độ mong muốn, ngoài khả năng nhạy bén với ngôn ngữ thì siêng năng và chăm chỉ cũng là một trong những yếu tố khá quan trọng làm nên thành công của chúng ta đấy! 

1. Tuyển tập đề thi HSK1 

Đề thi hsk1 dành cho các bạn bắt đầu học tiếng Trung, các bạn đang theo học giáo trình Hán ngữ 1 để kiểm tra trình độ của mình. Thông thường người học tiếng Trung sẽ không thi để lấy chứng chỉ HSK1, tuy nhiên đề thi HSK1 là những tài liệu học tiếng trung cho người mới bắt đầu hữu ích để các bạn luyện tập và nâng cao trình độ tiếng Trung của mình.

Bạn tham khảo thêm trọn bộ giáo trình HSK: https://zhongruan.edu.vn/link-tai-tron-bo-giao-trinh-hsk-1617203812.html

5.000 Từ vựng HSK 1 – 6: https://zhongruan.edu.vn/5000-tu-vung-hsk-1-6-co-file-pdf-tai-ve-1646814283.html

Đề thi HSK1 số 1

File pdf (đã kèm đáp án)

https://drive.google.com/file/d/0B4QEPCwB1K-FR0JJSU14M016MXM/view

File nghe mp3

https://drive.google.com/file/d/0B4QEPCwB1K-FbHlscFpzVHJON2s/view

ĐỀ THI HSK1 SỐ 2

File pdf (đã kèm đáp án)

https://drive.google.com/file/d/0B4QEPCwB1K-FdjVXTE03M2t5SmM/view

File nghe mp3

https://drive.google.com/file/d/0B4QEPCwB1K-FSU1CWUV6Wktlb1k/view

ĐỀ THI HSK1 SỐ 3

File pdf (đã kèm đáp án)

https://drive.google.com/file/d/0B4QEPCwB1K-FNC1xbWl4akUyWTQ/view

File nghe mp3

https://drive.google.com/file/d/0B4QEPCwB1K-Fb2hWc2xUNFc3aU0/view

ĐỀ THI HSK1 SỐ 4

File pdf (đã kèm đáp án)

https://drive.google.com/file/d/0B4QEPCwB1K-Fdm1mRUVjbzhoT3c/view

File nghe mp3

https://drive.google.com/file/d/0B4QEPCwB1K-FT2pVRXZkYl9Ca28/view

ĐỀ THI HSK1 SỐ 5

File pdf (đã kèm đáp án)

https://drive.google.com/file/d/0B4QEPCwB1K-FWWNQVm05dHVmdVk/view

File nghe mp3

https://drive.google.com/file/d/0B4QEPCwB1K-FUmhGUER1WmNIcFU/view

ĐỀ THI HSK1 SỐ 6

File pdf (đã kèm đáp án)

https://drive.google.com/file/d/0B4QEPCwB1K-FbU9GM0NCRUlYWWc/view

File nghe mp3

https://drive.google.com/file/d/0B4QEPCwB1K-FazIxVGlWOThjdXM/view

ĐỀ THI HSK1 SỐ 7

File pdf 

https://drive.google.com/file/d/0B4QEPCwB1K-FcHNZNk11WmN0TG8/view

File nghe mp3

https://drive.google.com/file/d/0B4QEPCwB1K-FMGFBZTYyb0pJMWs/view

Đáp án

https://drive.google.com/file/d/0B4QEPCwB1K-FeUdoa3lqQ19wbjg/view

ĐỀ THI HSK1 SỐ 8

File pdf 

https://drive.google.com/file/d/0B4QEPCwB1K-Fb29Cem1hVzgwZU0/view

File nghe mp3

https://drive.google.com/file/d/0B4QEPCwB1K-FUkZBTTdYTjVDUXM/view

Đáp án

https://drive.google.com/file/d/0B4QEPCwB1K-FR1Y5Qi1zbVdoZTQ/view

ĐỀ THI HSK1 SỐ 9

File pdf 

https://drive.google.com/file/d/0B4QEPCwB1K-FcjY1ZzNzQVpIR28/view

File nghe mp3

https://drive.google.com/file/d/0B4QEPCwB1K-FQ0xiVGloeDV5VWc/view

Đáp án

https://drive.google.com/file/d/0B4QEPCwB1K-FUi1LSHRtU1dRbzA/view

ĐỀ THI HSK1 SỐ 10

File pdf 

https://drive.google.com/file/d/0B4QEPCwB1K-FcjY1ZzNzQVpIR28/view

File nghe mp3

https://drive.google.com/file/d/0B4QEPCwB1K-FQ0xiVGloeDV5VWc/view

Đáp án

https://drive.google.com/file/d/0B4QEPCwB1K-FUi1LSHRtU1dRbzA/view

ĐỀ THI HSK1 SỐ 11

File pdf 

https://drive.google.com/file/d/0B4QEPCwB1K-FejR0OVVGSG9MM2c/view

File nghe mp3

https://drive.google.com/file/d/0B4QEPCwB1K-FRzNSMTdLNVQ5QzQ/view

Đáp án

https://drive.google.com/file/d/0B4QEPCwB1K-FOUx3TDYwU3V2S0E/view

2. Tuyển tập đề thi HSK2

 ĐỀ THI HSK2 SỐ 1

File pdf (đã kèm đáp án)

https://drive.google.com/file/d/0B4QEPCwB1K-FbW1ZS2lMU0o4OEU/view

File nghe mp3

https://drive.google.com/file/d/0B4QEPCwB1K-FN1dnb3FHOE1fZzQ/view

 ĐỀ THI HSK2 SỐ 2

File pdf (đã kèm đáp án)

https://drive.google.com/file/d/0B4QEPCwB1K-FbjVqblMzREtoNm8/view

File nghe mp3

https://drive.google.com/file/d/0B4QEPCwB1K-FVjJqZDNvWW94czQ/view

ĐỀ THI HSK2 SỐ 3

File pdf (đã kèm đáp án)

https://drive.google.com/file/d/0B4QEPCwB1K-FbVV6RllxVGRwLTA/view

File nghe mp3

https://drive.google.com/file/d/0B4QEPCwB1K-Fb2oxX3JOTkRwNUk/view

ĐỀ THI HSK2 SỐ 4

File pdf (đã kèm đáp án)

https://drive.google.com/file/d/0B4QEPCwB1K-FdDBTQTRXb09YZDQ/view

File nghe mp3

https://drive.google.com/file/d/0B4QEPCwB1K-FYVdCSmN2dndCZXM/view

ĐỀ THI HSK2 SỐ 5

File pdf (đã kèm đáp án)

https://drive.google.com/file/d/0B4QEPCwB1K-FUVJvYjBTZUFNcVE/view

File nghe mp3

https://drive.google.com/file/d/0B4QEPCwB1K-FakU0UHJpdGlqMm8/view

ĐỀ THI HSK2 SỐ 6

File pdf (đã kèm đáp án)

https://drive.google.com/file/d/0B4QEPCwB1K-FWjRUa2ltN3IyeWc/view

File nghe mp3

https://drive.google.com/file/d/0B4QEPCwB1K-FakU0UHJpdGlqMm8/view

ĐỀ THI HSK2 SỐ 7

File pdf 

https://drive.google.com/file/d/0B4QEPCwB1K-FNFRTM0wwemJ5LWM/view

File nghe mp3

https://drive.google.com/file/d/0B4QEPCwB1K-FQ3VhUm9yck5majg/view

Đáp án

https://drive.google.com/file/d/0B4QEPCwB1K-FQVdja3RRU2Qxd1U/view

ĐỀ THI HSK2 SỐ 8

File pdf 

https://drive.google.com/file/d/0B4QEPCwB1K-FY3hyd3RRQ1Y3WFk/view

File nghe mp3

https://drive.google.com/file/d/0B4QEPCwB1K-Fa1BlWkdPWmlvREE/view

Đáp án

https://drive.google.com/file/d/0B4QEPCwB1K-FNDU3NU4zNndEOVU/view

ĐỀ THI HSK2 SỐ 9

File pdf 

https://drive.google.com/file/d/0B4QEPCwB1K-FMk1SV091UWV5U0E/view

File nghe mp3

https://drive.google.com/file/d/0B4QEPCwB1K-FRUlZRnY5N1hNRlU/view

Đáp án

https://drive.google.com/file/d/0B4QEPCwB1K-FR0Iyd0xfODVKY3M/view

ĐỀ THI HSK2 SỐ 10

File pdf 

https://drive.google.com/file/d/0B4QEPCwB1K-FNXFTSUNNZVFGcWs/view

File nghe mp3

https://drive.google.com/file/d/0B4QEPCwB1K-FMUxKTmhEUXZPUjA/view

Đáp án

https://drive.google.com/file/d/0B4QEPCwB1K-FejZTNG1Gb2pPZmM/view

3. Tuyển tập đề thi HSK 3

ĐỀ THI HSK3 SỐ 1

File pdf 

https://drive.google.com/file/d/0B4QEPCwB1K-FWktGLWpYQ2QwMG8/view

File nghe mp3

https://drive.google.com/file/d/0B4QEPCwB1K-FSi01ekVXci10eW8/view

ĐỀ THI HSK3 SỐ 2

File pdf 

https://drive.google.com/file/d/0B4QEPCwB1K-FSjRWeGRGaUhOaTA/view

File nghe mp3

https://drive.google.com/file/d/0B4QEPCwB1K-Fc2hDWHV0NmxCZ28/view

ĐỀ THI HSK3 SỐ 3

File pdf 

https://drive.google.com/file/d/0B4QEPCwB1K-FbGZwZmNJRTQxc00/view

File nghe mp3

https://drive.google.com/file/d/0B4QEPCwB1K-FZ1lkaE41dG42TzQ/view

ĐỀ THI HSK3 SỐ 4

File pdf 

https://drive.google.com/file/d/0B4QEPCwB1K-FR3lobDlzVHUyVTA/view

File nghe mp3

https://drive.google.com/file/d/0B4QEPCwB1K-FNkI2T0hIdmE5ZEE/view

ĐỀ THI HSK3 SỐ 5

File pdf 

https://drive.google.com/file/d/0B4QEPCwB1K-Fb0pKMk5fMFpaSE0/view

File nghe mp3

https://drive.google.com/file/d/0B4QEPCwB1K-FMXJWOWZiZ1gyS2c/view

ĐỀ THI HSK3 SỐ 6

File pdf 

https://drive.google.com/file/d/0B4QEPCwB1K-FTUIxMWV4NFFYX28/view

File nghe mp3

https://drive.google.com/file/d/0B4QEPCwB1K-FcWQyaVhFY2RQQzg/view

ĐỀ THI HSK3 SỐ 7

File pdf 

https://drive.google.com/file/d/0B4QEPCwB1K-FVWFOVWpLVDdiWXc/view

File nghe mp3

https://drive.google.com/file/d/0B4QEPCwB1K-FUXpCMVB2Z0JHelU/view

Đáp án

https://drive.google.com/file/d/0B4QEPCwB1K-FNlVSanVIbHRMUm8/view

ĐỀ THI HSK3 SỐ 8

File pdf 

https://drive.google.com/file/d/0B4QEPCwB1K-FblA1NUZIQ1hxcWs/view

File nghe mp3

https://drive.google.com/file/d/0B4QEPCwB1K-FVlUtNGV2WDVCT2M/view

ĐỀ THI HSK3 SỐ 9

File pdf 

https://drive.google.com/file/d/0B4QEPCwB1K-FTndoaHg2OVJpNm8/view

File nghe mp3

https://drive.google.com/file/d/0B4QEPCwB1K-FMENMbXRrUVRsQ0U/view

ĐỀ THI HSK3 SỐ 10

File pdf 

https://drive.google.com/file/d/0B4QEPCwB1K-FbHVuWlZSd1hFVmM/view

File nghe mp3

https://drive.google.com/file/d/0B4QEPCwB1K-FWEd3YlZEUDhaNEk/view

4. Tuyển tập đề thi HSK 4

File pdf (bộ 15 đề thi)

https://drive.google.com/file/d/1HRWbQxliBzy7ScJZLuvxSZGHQ437y4xx/view

File nghe mp3

https://drive.google.com/file/d/1PlknvzXZZurSkwGbh7fQYdzINDuXfyKF/view

5. Tuyển tập đề thi HSK 5 

File pdf (Bộ đề thi thật) 

https://drive.google.com/file/d/1ERyU5sRRkk4Uw2ZrQe2Tyqs7AQk1PoMT/view

File nghe mp3

https://drive.google.com/file/d/1Fa2gracPcRO67ScW5XUrRPGdyfTZ4O0b/view

6. Tuyển tập đề thi HSK 6

File pdf (bộ 20 đề thi)

https://drive.google.com/file/d/1vqnN0tbc82VNqIoJNw4Vkanrfm8UT-ZY/view

File nghe mp3

https://drive.google.com/file/d/1TllJJgks-VMb4Aq2Xu2TKLMlZf5ejVwr/view

Chúc các bạn ôn luyện thật tốt và đạt điểm cao trong kì thi sắp tới nhé! 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *